Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

İletişim Bilgileri :

Şube Müdürü : Dr. Rifat ÖZALTIN
Telefon :  0 284 214 90 10-19
Dahili :  1103
Adres:  Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10-12 Merkez / Edirne

Gerekli Formlar

Gezici_Saglik_Hizmeti_Denetim_Formu.pdf

Gezici_Saglik_Hizmet_Program_Degisiklik_Listesi.doc

EK-2_AHB_izleme_ve_Degerlendirme_Formu.docx

EK-1_ASM_izleme_ve_Degerlendirme_Formu.docx

Muracaat_formu_dr_kisisel_bilgiler.doc

Tabela_Kase.pdf

Muracaat_Formu_Oncelik.doc

Muracaat_formu_hekim.doc

Muracaat_formu_aile_hekimi.doc

Mobil_Hizmet_Denetim_Formu.doc

Aile_Hekimi_Degistirme_Talep_Dilekcesi.doc

Aile Hekimleri telefon rehberi.xlsx Görev Tanımları:

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 2. Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 3. Aile Hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 4. İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
 5. Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
 6. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 7. Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurum/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
 8. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayet ve taleplerini değerlendirmek.
 9. İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak; tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
 10. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,
 11. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
 12. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 13. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
 14. Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek
 15. ASM gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
 16. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği
 17. içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 18. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının
 19. toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
 20. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve
 21. güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
 22. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1. Aşama, 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 23. Aile hekimliğiyle ilgili verilerin temin edilmesi, incelenmesi, kontrol ve hesaplamaların yapılması, istatistik ve raporlamasını yapmak.
 24. Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde
 25. oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlanması için çalışmalar yapmak.
 26. Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.
 27. Aile hekimliği uygulamasını il düzeyinde tanıtmak ve il düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
 28. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmalarının yapılması, verilerin analizi ve raporlanmasını yapmak.
 29. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği
 30. içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 31. Topluma yönelik sağlık hizmetlerini Kurumun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda İlde yürütmek.
 32. Toplum Sağlığı Merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 33. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
 34. Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 35. İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 36. Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 37. Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 38. Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 39. Üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
 40. İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak,
 41. TSM personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.
 42. Halk Sağlığı Laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının ildeki koordinasyonunu ve Kurum Başkanlığıyla yazışmalarını yapmak.
 43. Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak, işbirliği yapmak.

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMASI İÇİN İŞLEM SIRASI;

25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’ünde belirlenen gruplardan aile hekimi tarafından talep edilen gruba ait tüm kriterlerin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.01.2011 tarih ve 2777 sayılı, 2011/3 Genelgesine ekli Aile Sağlığı Merkezi/Birimi Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehbere uygun olarak sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile birlikte İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuru yapılır.

İlgili dosya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü  evrak kayıt biriminden kayıt alınarak Şahsen İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü birimine teslim edildiği tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğünün belirleyeceği bir tarihte değerlendirme  yapılır.

Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Başvuru Dosyasında;

 • İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne hitaben hangi grubun talep edildiğini, aile sağlığı merkezinde toplam kaç aile hekiminin çalıştığını ve talep edilen gruba ait tüm kriter tablosu ve  sağlandığını belirtir başvuru dilekçesi,

D GRUBU için;

 • Aile Hekimliği Bina Yerleşim Krokisi (Bekleme alanları dahil Alanlarının kullanım niteliği (22.0x.0xx poliklinik, aşı odası, emzirme odası gibi) ve büyüklüğünün m2 cinsinden belirtildiği, binanın tümünü kapsayan ve toplam kullanılan alanı da gösteren kroki),
 • Çalıştırılan temizlik personelinin;
  1. Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi,
  2. Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler,
  3. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise fatura,

C GRUBU için (D Grubu belgelerine ek olarak)

 • Aile hekimi başına (haftalık 10 saat) çalıştırılan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterin;
  1. Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi,
  2. Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler,
  3. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise fatura,
  4. Mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belge örnekleri,
  5. Çalışma çizelgesi(aile hekimi imzalı),
 • Jeneratör periyodik bakım evrakları,

B GRUBU için (C ve D Grubu belgelerine ek olarak)

 • Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı rahim içi araç uygulaması sertifikası örneği, Aile Hekiminin sertifikası yoksa;
  1. Aynı aile sağlığı merkezinde çalışan başka bir aile hekimi veya aile sağlığı elemanının bu hizmeti vereceğine dair taahhüt belgesi,
  2. Taahhüt eden sertifikalı aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sertifika örneği,
 • Defibrilatörün periyodik bakım ve kontrol evrakları,
 • Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından onaylanmış Aylık Esnek Mesai Çizelgeleri,

A GRUBU için (B, C ve D Grubu belgelerine ek olarak)

 

 • Her aile hekimi için ilave çalıştırılan bir ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterin;
  1. Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi,
  2. Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler,
  3. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise fatura,
  4. Mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belge örnekleri,
  5. Çalışma çizelgesi(aile hekimi imzalı),
 • ASM’de çalışan hekimler, sunduğu hizmetler, çalışma saatleri, eğitim materyalleri ve ASM’den nasıl hizmet alınabileceği konusunda bilgilerin bulunduğu internet adresini belirtir aile hekiminin imzaladığı belge,bulunması gerekmektedir
 • Başvuru dosyası eksik olan aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyası tamamlandıktan sonra gruplandırma değerlendirmesi yapılabilecektir.

 Başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber” esas alınarak, aile hekimliği birimlerinde değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme yapıldıktan sonra değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilecektir.

İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısınca onaylanarak dahil olduğu grubu belirlenen aile hekimliği biriminin gider ücreti onayı takip eden ilk ayda ödemeye esas alınacaktır.

 Grup değiştirmek amacıyla başvuruda bulunulan aile hekimliği birimi için, değerlendirme raporunun İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısınca onaylanma tarihinden itibaren üç aydan önce (birim değiştirmek suretiyle veya yeni başlayan aile hekimleri hariç olmak üzere) aynı yerle ilgili olarak yeniden grup değiştirmek için başvuruda bulunulamayacaktır.

GRUPLANDIRILMIŞ AİLE HEKİMLERİ
sıra noBİRİM KODLARIİLÇEASM AİLE HEKİMİNİN ADI SOYADIGRUBU
1122.01.039MERKEZİSTASYON AHBALPER TEKİNB
2222.01.022YENİİMARET AHBARMAĞAN UYSAL
3322.01.006KIYIK ASMERSAN  ESENKAL
422.01.018ERSİN BERBER
522.01.004ŞABAN KAYA
4622.01.043SERHAT ASMÖZLEM ÖNALC
722.01.044FAZIL TEMEL SOYLU
5822.01.014BİNEVLER ASMARZU İŞGÖR
922.01.015ESMA GÜNDOĞDU
1022.01.016CİHAN KARACA
1122.01.017MELTEM SÖZER YAVUZ
61222.01.026ESENTEPE ASMCELALEDDİN TARIM
1322.01.030İBRAHİM ALADA
71422.01.019MURADİYE ASMM.İ.HALİL DUYARA
1522.01.020MEHTAP BÜYÜK ATEŞ
1622.01.021ÖZLEM ÇELİK
81722.01.040KARAKASIM ASMECE ILGIN ALADA
91822.01.041TOKİ ASMSERDA MALTEPE KİŞİOĞLU
1922.01.042LEVENT ÜÇÜNCÜ
102022.01.036SARAÇHANE ASMOĞUZHAN AKGÜLD
2122.01.037HAMİ TÜRKOĞLU
2222.01.038SEVİLAY YALÇIN BAŞARAN
112322.01.029KIRKPINAR ASMMAHMUT ÖZMENB
2422.01.032K.ERGUN DOĞANER
122522.09.006UZUNKÖPRÜUZUNKÖPRÜ
2 NOLU ASM
METİN BALLI
2622.09.007CEMİL TURAN
2722.09.008SABRİ ŞEN
2822.09.009FATOŞ TAYMEZ
2922.09.010MURAT DAYIOĞLU
133022.09.001UZUNKÖPRÜ
1 NOLU ASM
TAYLAN ÖNALD
3122.09.002HASAN KARATAY
3222.09.003İBRAHİM KAYRAKOĞLU
3322.09.004EROL KARAGÖZ
3422.09.005FİKRİ YURDACAN
143522.09.017ÇÖPKÖY                        ASMMEYREM GÜZEL
3622.09.018GÖKHAN KAYA
153722.09.015KIRCASALİH ASMCUMHUR ÇETİN
3822.09.016MUSTAFA ERASLAN
166722.09.011UZUNKÖPRÜ 4 NOLU ASMDİLER ERDOĞDU GÜRKANA
6822.09.012HASİP USLU
6922.09.013ZELİHA USLU
7022.09.014AHMET CAN SARIOĞLU
173922.05.006KEŞANKEŞAN 2 NOLU ASMİBRAHİM HALİL TUNÇTÜRKA
4022.05.007BÜLENT KURT
4122.05.008PINAR DİNÇER
4222.05.010ALPARSLAN ENDİRÇE
184322.05.003KEŞAN 7 NOLU ASMALİ BENLİOĞLUB
4422.05.004HASRET KURT
4522.05.005ŞENAY TUNA
194622.05.023ÇAMLICA ASMARZU USANMAZ SÖKMEN
204722.05.022PAŞAYİĞİT ASMSEBAHATTİN PEHLİVANOĞLU
214822.05.016KEŞAN 3 NOLU ASMGÜLNİHAL ŞAPÇILI
4922.05.012İBRAHİM ŞAPÇILI
5022.05.011SONGÜL TAŞ
227122.05.017KEŞAN 4 NOLU ASMSİNEM KUZUA
7222.05.018GÜLDER AKTAN ESİM
7322.05.019DİDEM DİNÇMAN
7422.05.020ŞEREF ÇÖMLEKÇİOĞLU
7522.05.021SİBEL ÇÖMLEKÇİOĞLU
235122.07.001MERİÇMERİÇ                         ASMHÜSEYİN DOĞAND
5222.07.002İSMAİL MURAT ÖZGÜL
5322.07.003ERKAN TUNÇ
245422.03.003HAVSAHAVSA                         2 NOLU ASMVAHİT ENGİND
5522.03.004EMİN HAFIZOĞLU
5622.03.005MUSTAFA GÜL
255722.03.001HAVSA                         1 NOLU ASMSEVAL HALLAÇA
5822.03.002AHMET DEĞİRMENCİ
5922.03.006İLKER UYGUN
266022.04.008İPSALAYENİKARPUZLU ASMUĞURCAN TANÜLKÜD
276122.04.007İBRİKTEPE ASMHAKAN DEMİRELA
287622.04.006ESETÇE ASMPINAR ÇUĞA YÜCEL
7722.04.005OĞUZ BALAT
296222.08.001SÜLOĞLUSÜLOĞLU ASMMÜMİN SEBAHATTİN SAĞLAMD
6322.08.002YUSUF SARIKAYA
6422.08.003SEHER ÖZGEN ÇİMEN
306522.06.001LALAPAŞALALAPAŞA ASMEVŞEN ÇETİN
6622.06.002MUSTAFA OĞUZHAN
İLÇELER DAĞILIM ASM
D GRUBUC GRUBUB GRUBUA GRUBUTOPLAM
MERKEZ134311
UZUNKÖPRÜ30115
KEŞAN00426
HAVSA10012
MERİÇ10001
İPSALA10023
SÜLOĞLU10001
LALAPAŞA10001
TOPLAM939930
İLÇELER DAĞILIM AHB
D GRUBUC GRUBUB GRUBUA GRUBUTOPLAM
MERKEZ387624
UZUNKÖPRÜ905418
KEŞAN008917
HAVSA30036
MERİÇ30003
İPSALA10034
SÜLOĞLU30003
LALAPAŞA20002
TOPLAM248202577