Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari İşler Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

İdari İşler Biriminin Görevleri

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, tedbirleri almak.
3) İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
4) İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
5) Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
6) İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.
7) İlgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
8) Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.
9) Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.
10) Müdürlüğe ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak.
11) Müdürlüğün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
12) Müdürlük şube müdürlüklerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.
13) Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.
14) Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlamak ve takip etmek.
15) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.