Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mali İşler Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Mali İşler Biriminin Görevleri

1) Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
2) Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek.
3) Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.
4) Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
5) Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
6) Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili şube müdürlükleriyle koordineli yürütmek.
7) Döner sermaye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
8) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.