Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aşı Programları Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Aşı Programları Biriminin Görevleri

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
2) Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insangücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
4) Sağlık hizmet birimlerinin aşı, antiserum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak sağlamak.
5) İl’de aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek.
6) Kurum tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.
7) Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
8) Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
9) Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
10) Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.
11) Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek.
12) Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.
13) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.