Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Biriminin Görevleri

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2) Şube müdürlüğünü ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili şube müdürlüğü ile işbirliği yaparak sağlamak.
4) İl’de yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
5) Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
6) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
7) Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında
belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
8) Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.
9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.
10) Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
11) İlgili şube müdürlükleri ve istatistik şube müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Gerekli Formlar

Gezici_Saglik_Hizmeti_Denetim_Formu.pdf

Gezici_Saglik_Hizmet_Program_Degisiklik_Listesi.doc

EK-2_AHB_izleme_ve_Degerlendirme_Formu.docx

EK-1_ASM_izleme_ve_Degerlendirme_Formu.docx

Muracaat_formu_dr_kisisel_bilgiler.doc

Tabela_Kase.pdf

Muracaat_Formu_Oncelik.doc

Muracaat_formu_hekim.doc

Muracaat_formu_aile_hekimi.doc

Mobil_Hizmet_Denetim_Formu.doc

Aile_Hekimi_Degistirme_Talep_Dilekcesi.doc

Aile Hekimleri telefon rehberi.xlsx