Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği Uygulama Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Aile Hekimliği Uygulama Biriminin Görevleri

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
4) Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
5) Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
6) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
7) Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
8) Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
10) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.